Ngày 24-4 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017-2021. 

Theo báo cáo tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 của GELEX là 9.814 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của GELEX đạt 579 tỷ đồng, tăng 26,9% so với mức 456 tỷ đồng của năm 2015. 

Quang cảnh hội nghị.

Về việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng, GELEX đề xuất phương án trả cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền mặt. Đồng thời, Tổng Công ty cũng đề xuất thông qua phương án phát hành 34,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông. 

Thời gian dự kiến thực hiện việc phát hành là quý II-2017. Năm 2017, GELEX đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2017 là 10.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.050 tỷ đồng. Dự kiến GELEX đưa cổ phiếu GEX lên niêm yết trên sàn HOSE trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Lưu Hiệp