Đến tham dự đại hội có Lãnh đạo Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội và đại diện của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Sau 10 năm thành lập, EVNFinance khẳng định vị thế của một tổ chức tín dụng, hướng đến hiệu quả hoạt động bền vững. 

Tihs đế ngày 31-12-2017, tổng tài sản của EVNFinance đạt 19.341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 211,8 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu là 2,09%, duy trì dưới 3% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định. Năm 2018, kế hoạch lợi nhuận đặt ra tăng trưởng 10%, đạt 230 tỷ đồng.   

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội: Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sửa đổi Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ, được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật,...

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đã ghi nhận các kết quả hoạt động của EVNFinance, khẳng định quá trình chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, được Ngân hàng Nhà nước thẩm tra và chấp thuận bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận với những cam kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty theo định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu đến năm 2022: trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam; giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; là một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại thị trường Việt Nam, kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Phong Lan