Với chương trình này, các doanh nghiệp (DN) sẽ được hỗ trợ kỹ thuật tập trung vào 4 nội dung chính: nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của DN về chuyển đổi số; số hóa hoạt động kinh doanh như marketing, bán hàng…; số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ, các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, báo cáo, giám sát và đánh giá…; chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho DN. 

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các DN trong một số ngành, lĩnh vực như: cơ khí, điện tử, chế biến chế tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm… 

 Tối thiểu 100.000 DN được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 sẽ thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho DN, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Lưu Hiệp