Năm 2017, đã giảm số thủ tục hành chính của Ngành từ 32 xuống còn 28 thủ tục và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH của các doanh nghiệp; tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong các hoạt động của Ngành có hiệu quả; triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành.

Tại BHXH Việt Nam, các đơn vị đã đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, đánh giá các quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc của người dân, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai giao dịch hồ sơ điện tử; giao nhận và trả hồ sơ qua các đơn vị cung cấp dịch vụ công; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Cán bộ bảo hiểm xã hội đổi mới tác phong, lề lối làm việc phục vụ nhân dân.

Tại BHXH các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH; tham mưu với UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT theo quy định; thường xuyên rà soát, kiến nghị với BHXH Việt Nam những bất cập trong quy trình quản lý để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời; thường xuyên duy trì hoạt động đường dây nóng của cơ quan BHXH; giải quyết kịp thời các vướng mắc của đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê tại các nơi tiếp nhận, trả hồ sơ bệnh án.

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (Doing Business 2018) công bố tháng 10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017).

Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017); nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore (thứ 7/190), Thái Lan (thứ 67/190), Malaysia (thứ 73/190). 

Hiếu Quỳnh