Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “Lưu ký chứng khoán” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 3 Quyết định thành lập số 280/QĐ-NH5 ngày 15-10-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Agribank.

Khi triển khai thực hiện hoạt động “Lưu ký chứng khoán”, Thống đốc yêu cầu Agribank có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động lưu ký chứng khoán và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành; thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15-12-2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20-11-2017 của Ngân hàng Nhà nước) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2238/QĐ-NHNN về việc bổ sung hoạt động “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 3 Quyết định số 280/QĐ-NH5 ngày 15-10-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Agribank.

Quyết định nêu rõ, Agribank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, công bố nội dung được chấp thuận nêu trên theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật liên quan.

PV