Trong đó, Nhà nước nắm giữ 58,83% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược ngoài doanh nghiệp 40,66% vốn điều lệ, bán cho người lao động 0,51% vốn điều lệ.

16 doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bán cho cổ đông chiến lược, thu về 22.457,29 tỷ đồng khi bán 46% vốn điều lệ cho cổ đông bên ngoài và người lao động (bao gồm 8 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) từ năm 2017 và 8 doanh nghiệp vừa phê duyệt trong năm nay). Số thu này gấp 4,5 lần số thu từ IPO của cả năm 2017.

Trong số 16 doanh nghiệp này, có một số doanh nghiệp quy mô lớn như: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, địa phương đã thoái vốn nhà nước tại 42 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 1.813 tỷ đồng, thu về 5.598 tỷ đồng - gấp 3,08 lần giá trị sổ sách. Trong đó 10 doanh nghiệp thuộc danh sách thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg.

Như vậy, tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055,29 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng: 198.000 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2016 tới nay, số thu từ CPH gấp 2,5 lần tổng số thu từ CPH, thoái vốn giai đoạn 2011 - 2015 (khoảng 78.000 tỷ).

Về sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, các bộ, địa phương sắp xếp lại 160/249 đơn vị gồm: 78 đơn vị có 100% vốn điều lệ của Nhà nước, 42 doanh nghiệp hoàn thành phương án cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên 12 doanh nghiệp, đã phê duyệt phương án và thực hiện giải thể được 23 doanh nghiệp, chuyển thành Ban Quản lý rừng 5 doanh nghiệp.

Về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, tính từ trước đến nay, cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa của 32 đơn vị sự nghiệp công lập.

Hải Châu