Bên cạnh đó, đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từ 607 đơn vị giảm xuống còn 376 đơn vị; quyết định thành lập trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất.

Ông Hoa thông tin, quy định về tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP còn cứng nhắc nên Sở Nội vụ đã có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ. Cụ thể, Nghị định quy định đối tượng không đủ sức khoẻ, không hoàn thành nhiệm vụ là một trong những điều kiện trong việc tinh giản biên chế.

“Có người muốn nghỉ nhưng bảo họ không hoàn thành nhiệm vụ nên họ không muốn nghỉ”, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết thêm.

C.L.