Chỉ tính từ 20-12-2105 đến 20-1-2016 đã giảm gần 2 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 1-2016, thị trường Hà Nội có khoảng 1.600 giao dịch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015.

Đặc biệt, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ghi nhận không xuất hiện hiện tượng giảm giá, thay vào đó, hiện tượng tăng giá nhẹ xuất hiện tại dự án đã hoàn thiện. 

Tại thị trường Hà Nội, tồn kho bất động sản tính đến ngày 20-1-2016 chỉ còn khoảng 6.555 tỷ đồng, giảm 191 tỷ đồng so với tháng 12-2015.

P.H.