Những ngày qua, đồng chí, đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chăm chú theo dõi diễn biến của Đại hội và bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng, bởi Đại hội đã thật sự thể hiện tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới. Bạn bè quốc tế quan tâm theo dõi Đại hội Đảng ta và đã dành sự trân trọng, những tình cảm tốt đẹp, cùng những đánh giá rất cao thành công của Đại hội. Thành công này là tiền đề rất quan trọng trên con đường tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội XII được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Nội dung các văn kiện kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp thu tới mức cao nhất những ý kiến đóng góp tại Đại hội Đảng bộ các cấp và hàng chục triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân. 

Việc tổng kết 30 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cũng như những thành quả quan trọng trong 5 năm qua, đều có cách nhìn toàn diện, tổng kết thực tiễn sâu sắc, thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới bảo đảm tính toàn diện, xác định rõ trọng tâm, các khâu đột phá.

Trong đó nhấn mạnh: Tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận phần lớn tập trung làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, nêu giải pháp có tính khả thi cao, đáng chú ý là nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình để phát huy nội lực, chớp thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. 

Một số ý kiến được chuẩn bị công phu, tâm huyết, với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình, phê bình cao được Đại hội và đồng bào cả nước đánh giá cao. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc hoàn thành tốt nội dung, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Khóa XII. Từ việc chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, công phu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đến việc giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội đều được tiến hành nghiêm túc, hết sức dân chủ và trách nhiệm. 

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI đã tự nguyện không tái cử để tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ trẻ có điều kiện tham gia vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Chúng ta vui mừng nhận thấy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết đã bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, trong đó có gần 20 Ủy viên Trung ương dưới 45 tuổi. 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển. Những luận điệu chia rẽ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các đồng chí trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp chiến lược của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị diễn ra trước, trong Đại hội đã bị thực tế bác bỏ.

Đón xuân mới Bính Thân và chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước nguyện ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội đề ra, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm trở thành hiện thực sinh động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lực lượng Công an nhân dân nỗ lực phấn đấu nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, công tác cán bộ là khâu đột phá, hết sức coi trọng gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vững vàng trước mọi thử thách, cám dỗ, mọi sự tiến công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vì mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.                                           


CAND