Theo đó, tổng số Uỷ viên Trung ương khóa XII không đổi nhưng có điều chỉnh về số lượng ủy viên trung ương chính thức và ủy viên dự khuyết. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ gồm 200 ủy viên với cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó, dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%. Các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhất trí cao (100%) với báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII.

Theo chương trình, Đại hội XII sẽ dành trọn ngày 24-1 và sáng 25-1 để tiến hành các bước nhân sự như thảo luận tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử, ghi phiếu ứng cử, đề cử, xin rút (nếu có)…

Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ Ban chấp hành Trung ương khóa XII trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa XI là 8,75%).

Các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện cũng được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Huyền Chi