Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có trao đổi, tranh luận, đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cả trong quan điểm chung và từng lĩnh vực cụ thể. 

Hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí cao về bố cục, nội dung các văn kiện và cho rằng, các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, khoa học, có sự đổi mới trong cách thể hiện, nội dung ngắn gọn, súc tích, có tính tổng kết và khái quát cao.

Các báo cáo đã tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, góp ý của các tổ chức và nhân dân, chất lượng được nâng lên; đã đạt được sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

Chủ tịch nước với các đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương.

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đã góp ý, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm một số đánh giá, nhận định, dự báo, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp; bổ sung, rà soát chuẩn xác một số số liệu; cân nhắc bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, góp ý cụ thể về câu chữ trong báo cáo…

Sáng 23-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII và lắng nghe thêm 12 tham luận. Tổng cộng có tất cả 34 tham luận được trình bày trong ngày 22-1 và sáng 23-1. Chiều 23-1, Đại hội sẽ thảo luận về công tác nhân sự.

Huyền Chi