EVN cần đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn để đến năm 2020 đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện, hoàn thành điện khí hóa toàn quốc. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có chất lượng chuyên môn cao, ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa.

V.H.