Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục, mức vốn hỗ trợ và thời gian giải ngân số vốn được tạm ứng trên cho các địa phương; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về danh mục dự án, số liệu và tính cấp bách của dự án đề nghị hỗ trợ vốn; bố trí vốn trong kế hoạch năm 2015, 2016 để thu hồi số vốn được ứng trên. UBND các tỉnh được ứng vốn trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

V.H.