Ngày 19/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành quyết định số 1383 đình bản tạm thời hoạt động của tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trong thời gian 3 tháng vì đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Được biết, quyết định trên căn cứ vào Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT; Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 286/GP-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2013 do Bộ TT&TT cấp cho tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng; báo cáo giải trình số 2015072301/GT ngày 23 tháng 7 năm 2015 của tạp chí điện tử điện tử Thực phẩm chức năng và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

H.Thanh