Cuốn sách tuyển chọn một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những suy nghĩ, trăn trở, trên hết là một niềm tin son sắt vào tương lai, tiền đồ đất nước, dân tộc Việt Nam của một người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo đầy trách nhiệm.

Từng là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn theo sát mọi bước đi của Đảng, của đất nước, dân tộc; chia sẻ những mối quan tâm, lo lắng của người dân. Ngay từ khi còn giữ trọng trách là Tổng Bí thư, đồng chí đã rất chú ý đến vấn đề xây dựng và củng cố Đảng. Chính đồng chí là người nổ phát súng hiệu phát động cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Lê Khả Phiêu nêu lên vấn đề thiết thực là trước tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, Đảng càng phải chứng tỏ được sự sáng suốt trong lãnh đạo, kiên định mục tiêu CNXH và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.

Muốn vậy, Đảng cần nâng cao hơn nữa bản chất khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân. Đảng phải trung thành và phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống các khuynh hướng bảo thủ, cơ hội, cực đoan; đổi mới nhưng không phủ nhận các thành tựu của quá khứ, không dao động về định hướng XHCN.

Mặt khác, bên cạnh việc kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, song tư duy phải nhạy bén để tiếp tục đổi mới, sáng tạo cho phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn hiện nay

Minh Ý