Trong tháng 8/2013, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp liên ngành với Cảnh sát môi trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm tại 15 cơ sở sản xuất bún trên địa bàn TP Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Thoại Sơn.

Đoàn kiểm tra phát hiện 7 cơ sở sản xuất bún có sử dụng hóa chất Natri Benzoat và Tinopal vượt mức cho phép. Đây là hóa chất độc tính đối với sức khỏe trong danh mục Bộ Y tế cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm

K.H.