UBND cấp xã hủy bỏ triệt để mọi văn bản dưới dạng hợp đồng hay hình thức khác để giao đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất bãi ven sông mà trên thực tế đang bị sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển VLXD trái phép. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm trong sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, trung chuyển VLXD kéo dài.

Theo Sở TN&MT, việc chấp hành của các đơn vị hoạt động bãi chứa, trung chuyển VLXD chưa nghiêm. Hầu hết các đơn vị không thực hiện di dời giải tỏa VLXD ra khỏi bãi chứa mà vẫn tiếp tục hành vi vi phạm kéo dài qua nhiều năm.                             

N.Y.