Ủy ban Dân tộc xác định mục tiêu, phương hướng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong những năm tới phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là những cán bộ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu này, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan đối với công tác giáo dục quốc phòng- an ninh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây là một nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng của cấp ủy Đảng các cấp, là trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Dân tộc tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh; đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh vào phổ biến trong các buổi sinh hoạt của chi bộ. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt được thực hiện có nền nếp trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện tiêu chuẩn hoá kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Quỳnh Hoa