Bộ này cũng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiên cứu, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành trong năm 2005 Nghị định về quy trình kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Lâm Phong