Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã hoan nghênh ĐHĐ LHQ triệu tập Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS, một hội nghị quan trọng đánh dấu 30 năm cuộc chiến chống HIV/AIDS và 10 năm thực hiện Tuyên bố cam kết về HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng nêu rõ cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn về xoá đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới và cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS, Việt Nam bước đầu đã có thể kiềm chế được sự gia tăng của số người nhiễm HIV/AIDS ở 0,26% dân số. Số người tử vong liên quan đến căn bệnh thế kỷ đã giảm từ hơn 6.000 người/năm xuống 2.500 người/năm trong 2 năm qua. Việc Việt Nam ban hành Luật ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS và nhiều văn bản pháp lý khác đã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia lớn hơn của người dân và các tổ chức xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ quan trọng và hợp tác hiệu quả của LHQ, trong đó trực tiếp nhất là Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) và các cơ quan LHQ khác đồng bảo trợ, các quỹ và các tổ chức quốc tế khác cũng như nhiều nước và bạn bè quốc tế đối với các nỗ lực của Việt Nam ngăn chặn và kiểm soát HIV/AIDS trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ cũng như sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của tổ chức LHQ, các nước thành viên LHQ và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực này.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định HIV/AIDS vẫn là thách thức toàn cầu quan trọng và là mối đe dọa đối với tiến trình phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Việt Nam tán thành Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về thực hiện Tuyên bố cam kết về HIV/AIDS và Tuyên bố chính trị năm 2006 về HIV/AIDS. Việt Nam ủng hộ Dự thảo Văn kiện cuối cùng sẽ được thông qua tại hội nghị cấp cao này

PV