Tại hội thảo, các tham luận đã khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã được Chính phủ Việt Nam coi trọng và được triển khai trên các lĩnh vực, mọi miền của Tổ quốc và mang lại hiệu quả cho kinh tế nước nhà, góp phần giảm thiểu khí thải ra môi trường và được sự đồng thuận tích cực của các tầng lớp xã hội.

Báo chí, truyền thông là bộ phận quan trọng trong thông tin, hướng dẫn, giúp mọi người có nhận thức và hành động đúng đắn về mục tiêu của chương trình với việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng như đưa ra các ý kiến phản hồi của các cơ quan chức năng, quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng.

Tại hội thảo cũng đã trưng bày, giới thiệu công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp với chủ đề chiếu sáng Việt Nam

D.M.