Theo đó, đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc 1 năm vào Quỹ là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hằng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm.

Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác thì đóng 15.000 đồng/người/năm.

H. Ly