Theo đó, để bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của người học không bị gián đoạn, Bộ GD&ĐT cho phép các trường quyết định để người học bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong trường hợp không thể tổ chức tập trung tại trường. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra một số yêu cầu cụ thể về việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó các trường phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng đánh giá nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và có chế tài khi xảy ra vi phạm.

Các thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp cũng cần công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trong đó nêu rõ địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến. Diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải được các trường ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học...

Bộ GD&ĐT khuyến khích các cơ sở đào tạo có điều kiện hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật tổ chức bảo vệ trực tuyến cho thành viên hội đồng và người học. Tuy nhiên, những hướng dẫn này không áp dụng đối với trường hợp những luận án tiến sĩ bảo vệ theo chế độ mật.

Hùng Quân