Quận Tây Hồ lập lại đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng, báo cáo UBND TP cho phép tổ chức đấu thầu có thời hạn nhằm bảo đảm khai thác sử dụng khu đất này một cách hiệu quả.

Thành phố cũng giao Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ kiểm tra, xem xét về chuyên ngành, kiên quyết xử lý, giải tỏa những công trình không phù hợp. Đối với những công trình mang tính chất tạm thời, không ảnh hưởng đến thoát lũ, đề nghị UBND TP xem xét cho tồn tại

C.L.