Để triển khai Luật CBCC, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CBCC. Cụ thể, tổ chức các hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật CBCC và các văn bản quy định chi tiết Luật CBCC; mở các lớp tập huấn về những điểm mới và văn bản quy định chi tiết Luật CBCC.

Từ tháng 3 đến 5/2009, các Bộ, ngành địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành cần sửa đổi, bổ sung,  thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật CBCC; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi thực hiện Luật CBCC trong tháng 6/2009.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng 12 nghị định quy định chi tiết Luật CBCC như: Nghị định quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với công chức; Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định việc áp dụng Luật CBCC đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước...

Xây dựng đề án thí điểm tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức; cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Luật CBCC

Theo website Chính phủ