Được biết, năm 2014 thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kon Tum đã đào tạo nghề cho 2.009 lao động nông thôn, đạt 77,89% so với kế hoạch giao, hiện 1.786 lao động học nghề xong; 1.641 lao động có việc làm sau học nghề, trong đó chủ yếu là nghề nông nghiệp (1.413 người), còn lại là nghề phi nông nghiệp (373 người).

N.H.Khôi