Theo nội dung chỉ thị, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương tổ chức rà soát các quy định liên quan đến Bộ luật Dân sự do HĐND, UBND thành phố, quận, huyện ban hành và gửi kết quả rà soát, xử lý về Sở Tư pháp để báo cáo UBND Tp. trước ngày 15/12.

Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, UBND quận, huyện, Sở Văn hoá - Thông tin, TAND, VKSND và các cơ quan, tổ chức liên quan, tổ chức tập huấn, phổ biến rộng rãi Bộ luật Dân sự trong cán bộ và nhân dân...

P.V.