Với chủ đề "3T và chất thải nguy hại", ngày hội năm nay đặt trọng tâm tuyên truyền đối với việc áp dụng các giải pháp 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) đối với chất thải nguy hại. 

Mục đích là giúp người dân nhận biết các loại chất thải nguy hại trong gia đình và tác hại đối với sức khỏe, môi trường... nhằm hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng chất thải nguy hại. 

Đồng thời, Ban tổ chức cũng mong muốn vận động các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, tham gia vào hoạt động thu hồi và xử lý các loại chất thải nguy hại.

T.H.