Tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất ước đạt 65,14 tỷ kWh, tăng 15,5% so với cùng kỳ; trong đó điện thương phẩm ước đạt 59,5 tỷ kWh.

Trong tháng đã khai thác tối đa các nhà máy thủy điện có nước về nhiều, đồng thời khai thác các hồ thuỷ điện miền Trung và miền Nam để đưa mức nước về mực nước chuẩn để chuẩn bị đón lũ

V.H.