Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến số vùng được điều tra, đánh giá là 1.333 vùng.

Kết quả điều tra, rà soát từ 44 tỉnh cho thấy, có 532 vùng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn (không có nguồn nước, chưa được đầu tư công trình cung cấp nước sạch…).

H. Ly