Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo về sự cố xảy ra tại gói thầu số 2 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ và chỉ đạo bằng mọi giải pháp phải tiếp tục tìm kiếm người mất tích; chăm sóc, chữa trị tận tình cho người bị thương…

Chính phủ cũng đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 5 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định…

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Trên cơ sở Chương trình hành động và các nhiệm vụ để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa thành Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động và các nhiệm vụ đã đề ra…

Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo về Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. Theo đó, quá trình thực hiện, Đề án 112 đã đạt được một số kết quả nhất định đáng ghi nhận. Tuy nhiên, xét về tổng thể Đề án chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra và đến nay đã phát hiện một số cá nhân liên quan có sai phạm. Các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ và có kết luận công khai, minh bạch và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ nhất trí chủ trương miễn thủy lợi phí đối với nông dân, ngư dân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bằng việc thông qua Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, để giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư nước ngoài; đặc biệt, bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Chủ động phòng, chống thiên tai có hiệu quả bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp hướng dẫn nhân dân xây dựng nhà ở có khả năng phòng, tránh và hạn chế thiệt hại; cần có quy hoạch, bố trí lại dân cư ở những vùng thường xảy ra thiên tai, tổ chức cho nhân dân thực hiện phương án phòng tránh thiên tai.

Chủ động phòng chống và dập tắt có hiệu quả sâu bệnh cây trồng; dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện kiểm soát cân đối kinh tế vĩ mô; thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng giá, kiểm soát thị trường; các giải pháp cấp bách kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp làm ăn, sinh sống.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Thường xuyên quan tâm giải quyết tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; làm tốt công tác giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp; chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ đình công, lãn công.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

PV