Cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài được đưa vào hoạt động ngày 30/5/2003, đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, qua 4 năm nay, cửa khẩu này vẫn còn nhiều khiêm tốn so với tiềm năng của 2 nước, 2 tỉnh nhất là quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội và củng cố an ninh quốc phòng.

Vì vậy, Chính phủ 2 nước Việt - Lào đã chấp nhận cho 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Salavan xây dựng cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài thành cửa khẩu chính

V.Hiếu