Đồng thời, Bộ này phải tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ cũng như các vi phạm về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Ngoài ra, Bộ Khoa học - Công nghệ phải tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng, nâng cấp hệ thống giám sát an ninh nguồn phóng xạ, hệ cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trong phạm vi toàn quốc.

K. Vy