Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng kịp thời giải toả cây xanh bị đổ khi mưa giông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình chống úng ngập, giải toả các vật cản, triển khai các biện pháp tăng cường tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu “có giải pháp cụ thể đối với từng thời điểm thường xuyên úng ngập”...

C.L.