Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 24.8.2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định số 2535/QĐ-BTNMT ngày 10-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, tổng số sẽ thanh 75 đối tượng, trong đó có 64 tổ chức, 10 Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường.

Cụ thể ở Miền Bắc có 34 đối tượng, trong đó 30 tổ chức, 3 Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường; Miền Trung có 6 đối tượng, trong đó 5 tổ chức và 1 Sở Tài nguyên và Môi trường; Miền Nam có 35 đối tượng, trong đó 29 tổ chức và 6 Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong số 64 tổ chức có 54 tổ chức được Bộ cấp giấy xác nhận, 10 tổ chức được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận/xác nhận. 54 tổ chức nhập khẩu trực tiếp, 5 tổ chức nhập khẩu ủy thác, 5 tổ chức được Bộ chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Hải Châu