Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ nữ trí thức nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.

Sau phiên khai mạc, Đại hội tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động và Điều lệ của Hội nhiệm kỳ I (2011-2016). Khẳng định giới nữ trí thức đã và đang góp phần tích cực vào việc hoạch định chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, sáng tạo những công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật có giá trị… Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng sự kiện Hội Nữ trí thức Việt Nam ra mắt.

Để Hội trở thành mái nhà chung của giới nữ trí thức Việt Nam, góp phần đẩy mạnh tiến bộ và bình đẳng giới trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Hội cần có chính sách hỗ trợ để các nữ trí thức, đặc biệt là các nữ trí thức trẻ có cơ hội học tập, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ.

Hội cần thể hiện vai trò chủ trì nghiên cứu các vấn đề có ý nghĩa đối với đất nước, đặc biệt là vấn đề của phụ nữ và gia đình Việt Nam. Hội cũng sẽ là một kênh góp ý quan trọng và hiệu quả với Đảng và Nhà nước về những vấn đề phát triển đất nước nói chung và sự phát triển của phụ nữ nói riêng.

Hội Nữ trí thức Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động; là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Theo Website Chính phủ