Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy có chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy là: Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng bộ tỉnh. Xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động của các cơ quan nội chính như: TAND, Viện KSND, Tư pháp, Thanh tra, Công an, Quân sự...; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Sum-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Lê Trọng Sơn-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nhân sự Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

Văn Đức