Năm 2015, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã thả 100 nghìn con cá giống xuống hồ thủy điện. Việc làm này không chỉ tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mà còn giúp người dân sống quanh khu vực lòng hồ có thêm nghề mới, tháo gỡ khó khăn kinh tế và ổn định sinh kế cho người dân.

Thân Lai