Sáng kiến trên được xây dựng trên một chương trình sẵn có để loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ôzôn khác.

Theo đó, Dự án loại bỏ HCFCs của Việt Nam sẽ áp dụng các công nghệ mới nhất để loại bỏ khoảng 1.275 tấn HCFCs tại một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất xốp và hỗ trợ các chính sách, quy định, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để hạn chế tiêu thụ HCFCs.

Được biết, HCFCs là chất làm suy giảm tầng Ozone (ODS) tạo ra nguy cơ trái đất nóng lên cao và là một chất trong danh sách phải kiểm soát tiêu thụ và sản xuất của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozone. Nghị định thư Montreal yêu cầu các nước đang phát triển phải giảm dần từ năm 2013 và chấm dứt hoàn toàn tiêu thụ và sản xuất HCFCs vào năm 2030.

Loại bỏ HCFCs ở Việt Nam cũng nhằm tối đa hóa lợi ích có liên quan đến khí hậu, thông qua việc áp dụng những sản phẩm hoặc công nghệ thay thế không có nguy cơ làm trái đất nóng lên hoặc có rất thấp. Hoạt động này phù hợp với chính sách quốc gia của Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đáp ứng mục tiêu chung là tiếp tục tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

WB là một trong những cơ quan thực hiện Quỹ đa phương cho thực thi Nghị định thư Montreal và đã tham gia các hoạt động nhằm loại bỏ chất làm suy giảm tầng Ozone tại Việt Nam từ đầu những năm 2000

Hải Châu