Ngoài hoạt động của quỹ, thời gian qua, thành phố đã tổ chức giới thiệu việc làm cho 12.000 lao động nghèo và đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.000 người nghèo. Dự kiến, năm 2015, có khoảng 3.531 tỷ đồng được thành phố tập trung huy động từ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với nguồn vốn này, có từ 40.000 đến 50.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vốn. Năm 2015, thành phố cũng đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho 2.000 đến 2.500 người, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 đến 20.000 người là lao động nghèo và hỗ trợ, đưa 25.000 đến 30.000 hộ vượt chuẩn nghèo.

N.H.