Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sắp tới Bộ LĐ-TB&XH sẽ triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nhằm giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tiến tới ký Biên bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động với Hàn Quốc, trong đó có việc rà soát các tỉnh có nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc để đề xuất với Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với những địa phương này.
P.H.