Đó là các thủ tục: thay tờ khai hải quan, thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BTC.

Dự thảo Thông tư chung sẽ bổ sung thêm một số quy định, đó là: Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm tra trị giá hải quan; kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế.

Dự kiến, thông tư chung này sẽ được ban hành trong tháng 2/2015.

Phan Đức