Bên cạnh đó, các địa phương quyết liệt thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

Tăng cường quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép; cương quyết tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm để có kế hoạch phục hồi và trồng lại rừng.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

C.L.