Theo quyết định này thì ngoài việc tổ chức thanh, kiểm tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP thuộc quản lý của ngành thì Sở Công thương (Chi cục QLTT) còn chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Nầm lợn nhập lậu bị quản lý thị trường phát hiện

Đặc biệt, Chi cục QLTT chủ động tiếp nhận thông tin về thực phẩm không an toàn, xử lý và báo cáo gửi về Ban chỉ đạo VSATTP thành phố hoặc ngành quản lý lĩnh vực thực phẩm đó.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19-5-2016.

T.H