Trong đó, đã triển khai nhiều dự án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong vùng đồng bào theo đạo; quan tâm công tác quản lý nhằm ngăn chặn, xử lý các đối tượng truyền đạo trái phép; đồng thời nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh tại cộng đồng đồng bào có đạo; tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đồng bào có đạo trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; không tin, không nghe theo kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn ANTT và xây dựng quê hương, đất nước

Uyên Minh