Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu tại Lễ phát động.

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương các Bộ, ngành, các địa phương đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua thời gian tới cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giúp đỡ thiết thực cho người nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, như giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục thiên tai...

Các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc phải nâng cao hơn nữa về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu của các tổ chức trong công tác thi đua khen thưởng.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào quần chúng, là động lực từ nhân dân và phải khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là phải ngăn ngừa và loại trừ bệnh thiếu trung thực, phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng phát động đợt thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, trước mắt là phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững theo Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2007, năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trình bày đã nêu bật một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua; đồng thời xác định nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới tập trung vào việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới; thường xuyên coi trọng việc xây dựng, nhân rộng, giữ vững vai trò phát huy các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cụ thể, thiết thực như: kiềm chế lạm phát, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch cúm gia cầm; phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả của tiên tai; xóa hộ đói, giảm hộ nghèo…

Nhân dịp này, 65 đơn vị nhất, nhì, ba đã được bình chọn trong các khối thi đua toàn quốc năm 2007 đã được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ…

Minh Thư