Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, mặc dù tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn diễn biến phức tạp, các hình thức hoạt động ngày càng tinh vi. Nhưng công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương vẫn đạt nhiều kết quả. 

Cụ thể, 100% xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, tác hại của mại dâm, phòng ngừa lây nhiểm HIV/AIDS..., nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm. 100% số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và khu vực giáp ranh khi được phát hiện đều xử lý nghiêm. 

Các mục tiêu đã được tỉnh Ninh Thuận đặt ra trước đó đều cơ bản hoàn thành. Cụ thể, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 25% số người bán dâm có hồ sơ quản lý bằng các hình thức phù hợp. 

100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp với đội công tác liên ngành giám sát, đánh giá công tác phòng, chống mại dâm. 100% đăng ký xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 70% xã, phường, thị trấn chuyển hóa mạnh và có 51/56 xã phường không có tệ nạn mại dâm.

Để có kết quả trên, 5 năm qua, Ninh Thuận đã triển khai đồng đồng bộ các biện pháp phòng, chống mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

Mặt khác, địa phương luôn bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, xử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm, giảm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

 Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 7 văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh bằng các cụm pano – tờ rơi, tin bài tuyên truyền đăng tải 4 tin/ tháng trên phương tiện thông tin đại chúng…

Các hoạt động phong trào luôn luôn lồng ghép, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia quản lý người nghiện ma túy, mại dâm ngay tại cơ sở. Nhiều mô hình cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm và người nghiện ma túy, mại dâm được xây dựng và nhân rộng.  Các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình  phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh trong việc truyền thông, phát hiện tố giác và hỗ trợ đối tượng.

Đến nay, 7/7  huyện, thành phố đều có Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh. Đây là nhân tố tích cực trong việc giúp chính quyền cơ sở, kiểm soát địa bàn, đặc biệt là các ổ nhóm, tụ điểm về ma túy, mại dâm trên địa bàn. 

Nhiều hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm liên tục được xây dựng, triển khai... 

Hoa An