Cụ thể, sẽ bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 3 đối tượng được miễn học phí gồm: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9.

Một chính sách ưu việt nữa là học sinh khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/9. Các học sinh thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận được 15kg gạo/1 tháng/học sinh và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia. Cũng trong tháng 9 sẽ áp dụng quy định chế độ, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn học phí đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9

Tuấn Minh