Báo cáo mới đây nhất của Bộ Nội vụ cho biết, trong nhiều năm, kế hoạch biên chế công chức hàng năm của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ luôn đề nghị tăng từ 9-11% so với số biên chế công chức giao của năm trước.

Tuy nhiên, trong thời gian các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã đề nghị giữ cơ bản ổn định tổng biên chế công chức đã giao trong năm trước.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2013, biên chế công chức cơ bản không tăng, giữ ổn định số biên chế công chức đã giao và điều chỉnh trong năm 2011. Tuy vậy, theo báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, tính đến ngày 30/6/2014, có một số nơi vẫn có tình trạng sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế công chức được giao.

Việc Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt cao hơn số biên chế cán bộ, công chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao là chưa đúng với quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

V.H.