Cụ thể, Thứ trưởng Trường yêu cầu, Ban QLDA 85, các nhà thầu thi công phối hợp với chính quyền địa phương sớm tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng. “Nhà dân bị rung, nứt do thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm đếm số lượng và đền bù. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải thông tin cho người dân hiểu rằng, kể cả khi dự án đã kết thúc, người dân vẫn được đền bù như cam kết”, Thứ trưởng Trường nói

T. Huyền